szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

381380

RELACJA Z KONFERENCJI PCPR W GRAJEWIE

27.04.2022

Celem spotkania było zwiększenie efektywności współpracy służb, organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych oraz wspierania systemu pieczy zastępczej.

W konferencji wzięło udział 25 osób - w tym Starosta Powiatu Grajewskiego Waldemar Remfeld oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej i zespołów interdyscyplinarnych z terenu powiatu, Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Grajewie, Starostwa Powiatowego w Grajewie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie.

Na początku konferencji głos zabrał Pan Starosta - Waldemar Remfeld, a także Pani Kierownik PCPR w Grajewie - Anna Maria Świderska.

W dalszej części Pan Grzegorz Gardocki - przedstawiciel KPP w Grajewie, przedstawił dane statystyczne dot. m.in. wszczęcia, zakończenia procedury Niebieskich kart na terenie powiatu grajewskiego, omówił działania z art. 15aa ustawy o Policji (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1882 z późn. zm.) oraz z art. 207 Kodeksu Karnego (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 2345 z późn. zm.) wobec osób stosujących przemoc. Następnie Pani Grażyna Rodzeń – również przedstawiciel KPP w Grajewie, przedstawiła działania w ramach programów profilaktycznych. Podsumowała osiągnięte działania i rezultaty w tym obszarze, podzieliła się doświadczeniami w ramach dobrych praktyk.

Podczas konferencji omówiono:

- zadania na rzecz rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie grajewskim, promowano idee rodzicielstwa zastępczego,

- zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zasady dofinansowań ze środków PFRON do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

- kierunki i zasady dofinansowań z programu „Aktywny Samorząd” w 2022 r.,

- realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie (sposób rekrutacji uczestników) i inne działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W trakcie konferencji nawiązała się dyskusja na przedstawione tematy dot. pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy też pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym. Stawiano pytania, wydawano własne opinie i wyciągano wnioski.

Na zakończenie podziękowano gościom za udział w konferencji oraz rozpropagowano ulotki informacyjne dot. zadań PCPR omówionych na konferencji.

« inne aktualności

Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Link - zapytanie ofertowe z dnia 04.08.2020 r.

Link - zapytanie ofertowe z dn. 05.08.2020 r.

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony