szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

381379

INFORMACJA DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ Zmiany dotyczące dodatku wychowawczego

05.01.2022

  1. Od dnia 01.01.2022 r. dodatek wychowawczy, o którym mowa w art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn.zm.) zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
  2. Od dnia 01.01.2022 r. Organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego (500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (art. 1 pkt 9 ww. Ustawy).
  3. Decyzje, na mocy których zostało przyznane Państwu prawo do dodatku wychowawczego, o którym mowa w art. 80 ust. 1a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w brzmieniu dotychczasowym, tracą moc z dniem końcowej daty obowiązywania decyzji, jednak nie później niż z dniem 1 czerwca 2022 r. (art. 15 ww. Ustawy). Oznacza to, iż tylko do dnia 31 maja 2022 r. PCPR w Kolnie wypłacał będzie dodatek przyznany Państwu na mocy wydanych decyzji administracyjnych.
  4. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie składany do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej na platformie EPUAP/Profil Zaufany (art. 1 pkt 13 lit. f i g ww. Ustawy).
  5. Rodzina zastępcza składa wniosek (o symbolu SW-O) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku o przyznanie świadczenia rodzina zastępcza załącza zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.
  6. Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na wszystkie dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na kolejny okres świadczeniowy         tj. od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.
  7. Świadczenie wychowawcze będzie przekazywane w formie bezgotówkowej na wskazany przez osobę uprawnioną rachunek bankowy (art. 1 pkt 25 ww. Ustawy).
  8. Świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie: w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole.
« inne aktualności

Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Link - zapytanie ofertowe z dnia 04.08.2020 r.

Link - zapytanie ofertowe z dn. 05.08.2020 r.

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony